Zadanie 8 | Maj 2019 | Chemia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 8.

Przeprowadzono elektrolizę wodnego roztworu substancji X. W warunkach prowadzenia doświadczenia na każdej z elektrod zaobserwowano jedynie wydzielanie bezbarwnego gazu. Objętość gazu wydzielonego na jednej z elektrod była dwa razy większa niż objętość gazu otrzymanego na drugiej elektrodzie.

Zadanie 8.1. (1 pkt)

Podkreśl wzór substancji X, której wodny roztwór poddano elektrolizie. Wybierz ten wzór spośród wymienionych poniżej.

  • HBr
  • CuSO4
  • KOH
  • NaCl
Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawny wybór i podkreślenie wzoru substancji.
0 p. – za odpowiedź niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

KOH

Zadanie 8.2. (1 pkt)

Uzupełnij schemat doświadczenia. Wpisz nazwy gazów zebranych w obu probówkach oraz ładunki („+” albo „–”) obu elektrod.

Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne uzupełnienie schematu – wpisanie nazw gazów i ładunków elektrod.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Uwaga: Poprawne podanie symboli pierwiastków lub wzorów gazów zamiast ich nazw nie powoduje utraty punktu.

Zadanie 8.3. (2 pkt)

Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji zachodzących na anodzie i na katodzie podczas opisanej elektrolizy.

Równanie reakcji zachodzącej na anodzie:

Równanie reakcji zachodzącej na katodzie:

Odpowiedź

Schemat punktowania

2 p. – za poprawne napisanie w formie jonowej skróconej dwóch równań reakcji.
1 p. – za poprawne napisanie w formie jonowej skróconej jednego równania reakcji.
0 p. – za błędne napisanie równań reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne) albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Równanie reakcji zachodzącej na anodzie:
4OH → 2H2O + O2 + 4e lub 2H2O → 4H+ + O2 + 4e
Równanie reakcji zachodzącej na katodzie:
2H2O + 2e → H2 + 2OH

Dodaj komentarz