Zadanie 6 | Maj 2019 | Chemia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 6. (1 pkt)

Badano zachowanie pewnego tlenku Z wobec wody (probówki I i II) oraz wobec wodnego roztworu wodorotlenku sodu w podwyższonej temperaturze (probówka III). Przebieg doświadczenia zilustrowano schematem:

Objawy reakcji zaobserwowano tylko w probówce III.

Dany jest zbiór tlenków o wzorach:

  • CaO
  • P4O10
  • MnO
  • ZnO

Spośród wymienionych tlenków wybierz ten, który mógł być użyty do wykonania opisanego doświadczenia. Uzupełnij tabelę. Wpisz wzór wybranego tlenku i określ jego charakter chemiczny (kwasowy, zasadowy, amfoteryczny).

Wzór tlenkuCharakter chemiczny tlenku
(…)(…)
Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawny wybór i napisanie wzoru tlenku oraz poprawne określenie jego charakteru chemicznego.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Wzór tlenkuCharakter chemiczny tlenku
ZnOamfoteryczny

Dodaj komentarz