Zadanie 5 | Maj 2018 | Biologia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 5. (2 pkt)

Źródłem energii w większości procesów endoergicznych jest rozkład ATP do ADP. Przekształcenie ATP do ADP wiąże się z odłączeniem jednej reszty fosforanowej. W komórkach ATP jest ciągle odnawiany poprzez przyłączenie do ADP reszty kwasu fosforowego. Wzajemne przekształcenia ATP i ADP tworzą cykl, który w uproszczeniu przedstawiono na schemacie.

Na podstawie: B. Alberts i inni, Podstawy biologii komórki, Warszawa 2007.

a) Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwe typy reakcji spośród wymienionych poniżej i wpisz ich nazwy w wyznaczone miejsca.

  • dehydratacja
  • hydroliza
  • fosforylacja
  • karboksylacja

Reakcja oznaczona na schemacie numerem I, w której ATP przekształca się w ADP, jest przykładem (…), a reakcja oznaczona numerem II, w której ADP przekształca się w ATP, jest przykładem (…).

Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne uzupełnienie zdania.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Reakcja oznaczona cyfrą I, w której ATP przekształca się w ADP, jest przykładem hydrolizy a reakcja oznaczona cyfrą II, w której ADP przekształca się w ATP, jest przykładem fosforylacji.

b) Podaj nazwy związków chemicznych, które wchodzą w skład ATP, oznaczonych na schemacie kółkami 1 i 2.

Związek 1.: (…)
Związek 2.: (…)

Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne podanie nazw związków składowych ATP. 0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Związek 1.: adenina
Związek 2.: ryboza

Uwaga:
Nie uznaje się odpowiedzi zawierających zamiast nazw związków chemicznych nazwy grup związków chemicznych, np. „zasada azotowa”, „cukier”, „pentoza”.

Dodaj komentarz