Zadanie 3 | Maj 2019 | Biologia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 3. (2 pkt)

Na rysunku przedstawiono budowę błony komórkowej.

Na podstawie: C. Hickman, L. Roberts, A. Larson, Integrated principles of zoology, New York 2001.

a) Określ, która z widocznych na rysunku cech budowy przedstawionej błony świadczy o tym, że jest to błona komórki zwierzęcej.

Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za określenie widocznej na rysunku cechy budowy świadczącej o tym, że jest to błona komórki zwierzęcej, czyli obecności cząsteczek cholesterolu.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

obecność cholesterolu

Uwaga:
Do uznania: „obecność glikokaliksu” „obecność glikoprotein powierzchniowych”, „obecność glikoprotein”.

b) Oceń, czy poniższe informacje dotyczące budowy błony komórkowej są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1.Zewnętrzna i wewnętrzna warstwa błony komórkowej mają budowę symetryczną względem siebie.PF
2.Cząsteczki fosfolipidów mogą zmieniać swoje położenie w obrębie dwuwarstwy.PF
3.Dwuwarstwa fosfolipidowa jest tym bardziej płynna im więcej występuje w niej fosfolipidów zawierających nasycone kwasy tłuszczowe.PF
Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawną ocenę wszystkich trzech informacji.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

1. – F, 2. – P, 3. – F

Dodaj komentarz