Zadanie 3 | Maj 2019 | Biologia | Poziom rozszerzony (nowy) | Zadanie 8 | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 3.

Fitochrom – niebieskozielone białko – występuje w liściach roślin i jest fotoreceptorem uczestniczącym w wielu reakcjach fizjologicznych wywoływanych przez światło, np. w reakcjach fotoperiodycznych. Kwitnienie roślin krótkiego dnia (RKD) i roślin długiego dnia (RDD) jest związane z działaniem aktywnej formy fitochromu.

Na schemacie przedstawiono mechanizm powstawania dwóch form fitochromu.

Na podstawie: E. Solomon, L. Berg, D. Martin, Biology, Belmont 2008.

Zadanie 3.1. (0–1)

Na podstawie schematu oceń, czy poniższe informacje dotyczące fitochromu są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1.Przekształcanie się form fitochromu pod wpływem światła jest związane ze zmianą struktury przestrzennej jego cząsteczki.PF
2.W ciemności forma aktywna fitochromu (P730) jest mniej stabilna niż nieaktywna forma (P660).PF
3.Daleka czerwień powoduje przekształcenie formy aktywnej (P730) w formę nieaktywną (P660).PF
Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawną ocenę wszystkich trzech stwierdzeń.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

1. – P, 2. – P, 3. – P

Zadanie 3.2. (0–1)

Na podstawie przedstawionych informacji uzupełnij tabelę dotyczącą zakwitania roślin krótkiego dnia (RKD).

Czas trwania dnia i nocyStężenie fitochromu P730 (wysokie / niskie)Wpływ danego stężenia P730 na przejście RKD w fazę generatywnąReakcja fotoperiodyczna RKD
długa noc, krótki dzieństymulacja
krótka noc, długi dzieńbrak stymulacji
Odpowiedź

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne uzupełnienie wszystkich czterech komórek tabeli.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

Czas trwania dnia i nocyStężenie fitochromu P730 (wysokie / niskie)Wpływ danego stężenia P730 na przejście RKD w fazę generatywnąReakcja fotoperiodyczna RKD
długa noc, krótki dzieńniskiestymulacjakwitnienie
krótka noc, długi dzieńwysokiebrak stymulacjibrak kwitnienia

Uwaga:
Uznaje się określenia w ostatniej kolumnie tabeli: „tak” i „nie”, „jest” i „nie ma”, albo „+”
i „–”.

Dodaj komentarz