Zadanie 27 | Maj 2019 | Chemia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 27.

Metanal jest najprostszym aldehydem. Jego cząsteczki łatwo łączą się w pierścienie o wzorze (CH2O)3 lub w formę łańcuchową HO–[CH2O]8-100–H powstającą samorzutnie w roztworach wodnych metanalu. Metanal należy do grupy aldehydów ulegających reakcji Cannizaro, która polega na jednoczesnym utlenianiu i redukcji aldehydu w środowisku zasadowym. Jednym z produktów tej reakcji jest sól kwasu karboksylowego.

Zadanie 27.1. (1 pkt)

Narysuj kreskowy wzór elektronowy cząsteczki metanalu. Zaznacz wszystkie wolne pary elektronowe.

Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne narysowanie wzoru elektronowego.
0 p. – za odpowiedź niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Uwaga: Narysowanie wzoru HCHO, w którym elektrony par elektronowych przedstawione są kropkami, należy uznać za poprawne.

Zadanie 27.2. (1 pkt)

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.

Liczba wiązań σ w cząsteczce metanalu wynosi (1 / 2 / 3 / 4), natomiast liczba wiązań π jest równa (1 / 2 / 3 / 4). Orbitalom walencyjnym atomu węgla przypisuje się hybrydyzację sp2, dlatego cząsteczka metanalu ma kształt (liniowy / płaski / tetraedryczny). Zdolność cząsteczek metanalu do (polimeryzacji / polikondensacji) jest uwarunkowana obecnością w jego cząsteczce (wiązania σ / wiązania π / atomu tlenu).

Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne uzupełnienie wszystkich zdań.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

3; 1; płaski; polimeryzacji; wiązania π

Zadanie 27.3. (2 pkt)

Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji metanalu z wodorotlenkiem sodu. Podaj nazwy systematyczne organicznych produktów tej reakcji.

Równanie reakcji: (…)

Nazwy systematyczne organicznych produktów: (…)

Odpowiedź

Schemat punktowania

2 p. – za poprawne napisanie w formie cząsteczkowej równania reakcji i podanie dwóch poprawnych nazw systematycznych produktów.
1 p. – za poprawne zapisanie równania reakcji i podanie błędnych nazw lub brak nazw.
lub
– za błędne zapisanie lub brak równania reakcji i podanie dwóch poprawnych nazw systematycznych.
0 p. – za każdą inną odpowiedź albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Równanie reakcji: 2HCHO + NaOH → HCOONa + CH3OH
Nazwy systematyczne organicznych produktów: metanian sodu, metanol

Dodaj komentarz