Zadanie 26 | Maj 2019 | Chemia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 26.

Związek aromatyczny o wzorze C8H10 reaguje ze stężonym kwasem azotowym(V) w obecności stężonego kwasu siarkowego(VI). Jeżeli molowy stosunek stechiometryczny substratów tej reakcji wynosi 1 : 1, to powstaje tylko jeden produkt organiczny.

Zadanie 26.1. (1 pkt)

Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) organicznego produktu, który powstaje w reakcji związku aromatycznego o wzorze C8H10 z kwasem azotowym(V) w stosunku molowym 1:1.

Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne napisanie wzoru półstrukturalnego (grupowego) produktu.
0 p. – za odpowiedź niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Zadanie 26.2. (1 pkt)

Określ typ i mechanizm opisanej przemiany.

Typ reakcji: (…) Mechanizm: (…)

Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne określenie typu i mechanizmu reakcji.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Typ reakcji: substytucja
Mechanizm: elektrofilowy

Dodaj komentarz