Zadanie 25 | Maj 2018 | Biologia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 25. (2 pkt)

Daltonizm jest chorobą genetyczną uwarunkowaną allelem recesywnym sprzężonym z płcią. Na schemacie przedstawiono rodowód ilustrujący dziedziczenie daltonizmu w pewnej rodzinie.

a) Zapisz genotypy osób oznaczonych numerami 5 i 16. Allel warunkujący chorobę oznacz literą d.

Osoba nr 5.: (…)
Osoba nr 16.: (…)

Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne zapisanie genotypów wskazanych osób. 0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Osoba nr 5.: XDXd.
Osoba nr 16.: XDXd.

Uwagi:
Uznaje się pominięcie oznaczenia allelu dzikiego „D” przy oznaczeniu jednego z chromosomów: XXd lub X+Xd.
Nie uznaje się zapisów: XDXd, XDXd.

b) Podaj przykład objawów tej choroby.

Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne podanie przykładu objawów daltonizmu.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • Zaburzenia w rozpoznawaniu barw.
  • Nierozpoznawanie barwy czerwonej i zielonej.
  • Całkowita ślepota barw.

Uwaga:
Nie uznaje się odpowiedzi dotyczących braku rozróżniania barwy niebieskiej od żółtej, ponieważ jest związana z dziedziczeniem autosomalnym (chromosom 7).

Dodaj komentarz