Zadanie 21 | Maj 2019 | Chemia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 21. (2 pkt)

Dany jest zbiór drobin:

  • NH4+
  • HCl
  • HSO3
  • S2−
  • CH4
  • H3O+

Spośród podanych drobin wybierz wszystkie, które według teorii Brønsteda–Lowry’ego mogą w roztworze wodnym pełnić funkcję zasady. Napisz odpowiednie wzory. Dla jednej z wybranych drobin napisz równanie reakcji z wodą, w której to reakcji wybrana drobina pełni funkcję zasady.

Wzory drobin, które mogą pełnić funkcję zasady: (…)

Równanie reakcji wybranej drobiny z wodą: (…)

Odpowiedź

Schemat punktowania

2 p. – za poprawne wskazanie wszystkich drobin i poprawne zapisanie równania reakcji z wodą dla wybranej zasady.
1 p. – za poprawne wskazanie wszystkich drobin i błędne zapisanie równania reakcji z wodą lub błędne wskazanie drobin i poprawne zapisanie równania reakcji.
0 p. – za każdą inną odpowiedź albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Wzory drobin, które mogą pełnić funkcję zasady: S2−, HSO3

Równanie reakcji wybranej drobiny z wodą:

HSO3 + H2O ⇄ SO2⋅H2O + OH lub
HSO3 + H2O ⇄ H2SO3 + OH lub
S2− + H2O ⇄ HS + OH

Dodaj komentarz