Zadanie 21 | Maj 2019 | Chemia | Poziom rozszerzony (nowy) | Zadanie 25 | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 21. (0–2)

Jod otrzymuje się z saletry chilijskiej, zawierającej głównie azotan(V) sodu, lecz także m.in. śladowe ilości jodanu(V) sodu i jodanu(VII) sodu. Po zatężeniu wodnego roztworu jodany redukuje się do jodu za pomocą wodorosiarczanu(IV) sodu.

Na podstawie: J.D. Lee, Zwięzła chemia nieorganiczna, Warszawa, 1994.

Jedną z opisanych reakcji przedstawia poniższy schemat.

IO3 + HSO3 → I2 + SO42− + H+ + H2O

Napisz w formie jonowej skróconej, z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy), równania procesów redukcji i utleniania zachodzących podczas opisanej przemiany. Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.

Równanie procesu redukcji: (…)

Równanie procesu utleniania: (…)

… IO3 + … HSO3 → … I2 + … SO42− + … H+ + … H2O

Odpowiedź

Schemat punktowania

2 p. – za poprawne napisanie w formie jonowo-elektronowej równania procesu redukcji i równania procesu utleniania oraz poprawne uzupełnienie sumarycznego równania reakcji w formie jonowej skróconej.
1 p. – za poprawne napisanie w formie jonowo-elektronowej równania procesu redukcji i równania procesu utleniania oraz błędne uzupełnienie sumarycznego równania reakcji lub
– za błędne napisanie w formie jonowo-elektronowej równania procesu redukcji lub równania procesu utleniania albo brak równań oraz poprawne uzupełnienie sumarycznego równania reakcji.
0 p. – za każdą inną odpowiedź albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Równanie procesu redukcji:
2IO3 + 6H2O + 10e → I2 + 12OH lub 2IO3 + 12H+ + 10e → I2 + 6H2O

Równanie procesu utleniania:
HSO3 + H2O → SO42− + 3H+ + 2e

2IO3 + 5HSO3 → I2 + 5SO42− + 3H+ + H2O

Dodaj komentarz