Zadanie 21 | Maj 2018 | Biologia | Poziom rozszerzony (nowy) | Zadanie 31 | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 21.

Na poniższym wykresie przedstawiono wyniki badania, którego celem było określenie czynników wpływających na bogactwo gatunkowe wybranych wysp Karaibów.

Na podstawie: Philip J. Darlington Jr, Zoogeography: The Geographic Distribution of Animals, 1980.

Zadanie 21.1. (0–1)

Sformułuj wniosek na podstawie przedstawionych wyników.

Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za sformułowanie poprawnego wniosku, odnoszącego się do wpływu wielkości
powierzchni wyspy na bogactwo gatunkowe płazów i gadów.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązania

• Wielkość wyspy jest czynnikiem wpływającym na bogactwo gatunkowe płazów i gadów wysp Karaibów.
• Różnorodność gatunkowa płazów i gadów zależy od wielkości powierzchni wyspy.
• Wraz ze wzrostem powierzchni wysp wzrasta liczba gatunków płazów i gadów.
• Im większa powierzchnia wyspy, tym większa różnorodność gatunkowa badanych kręgowców.
• Im mniejsza powierzchnia wyspy, tym mniejsza różnorodność gatunkowa płazów i gadów.

Uwaga:
Nie uznaje się odpowiedzi określających zależność między powierzchnią wyspy a liczbą gatunków jako wprost proporcjonalną, ponieważ na wykresie obie skale są logarytmiczne.

Zadanie 21.2. (0–1)

1.Na wyspie różnorodność gatunkowa zwierząt rośnie wraz ze wzrostem różnorodności siedlisk.P.F.
2.Pojawienie się nowych gatunków na wyspie jest konsekwencją dwóch zjawisk: imigracji oraz specjacji.P.F.
3.W okresie zasiedlania nowo powstałej wyspy przez organizmy tempo wzrostu różnorodności gatunkowej zależy od odległości wyspy
od kontynentów.
P.F.
Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za prawidłową ocenę wszystkich trzech stwierdzeń.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

1. – P, 2. – P, 3. – P.

Dodaj komentarz