Zadanie 17 | Maj 2019 | Chemia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 17. (3 pkt)

W tabeli podano wartości standardowej entalpii spalania metanu, wodoru i węgla.

ΔspH°, kJ·mol−1
metan*−891
węgiel−394
wodór*−286

*Produktem spalania jest woda ciekła.

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2003.

Oblicz standardową entalpię tworzenia metanu. Oceń, czy poprawne jest twierdzenie, że w reakcji syntezy metanu z pierwiastków produkt ma energię wyższą od substratów. Uzasadnij swoją ocenę.

Odpowiedź

Schemat punktowania

2 p. – za zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku w kJ·mol−1
1 p. – za zastosowanie poprawnej metody, ale:
– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego.
lub
– podanie wyniku z błędną jednostką.
0 p. – za zastosowanie błędnej metody obliczenia albo brak rozwiązania.
oraz
1 p. – za poprawną ocenę twierdzenia adekwatną do otrzymanego wyniku wraz z uzasadnieniem.
0 p.– za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawne rozwiązanie

ΔtwHo(CH4) = –75 kJ·mol−1

Ocena wraz z uzasadnieniem, np.:
Twierdzenie jest niepoprawne, ponieważ w reakcji tworzenia metanu z pierwiastków wydziela się energia (ΔH < 0), co oznacza, że produkt ma energię niższą od substratów.

Dodaj komentarz