Zadanie 16 | Maj 2019 | Chemia | Poziom rozszerzony (stary)

Zadanie 16.

W temperaturze T stała dysocjacji kwasowej kwasu etanowego (octowego) jest równa Ka = 1,8 · 10–5, a stała dysocjacji zasadowej amoniaku jest równa Kb = 1,8 · 10–5. Przeprowadzono doświadczenie, w którym po zmieszaniu reagentów w stosunku stechiometrycznym powstały wodne roztwory soli o temperaturze T. Odczyn roztworu wodnego otrzymanej soli:

  • w probówce I był zasadowy;
  • w probówce II – kwasowy;
  • w probówce III – obojętny.

Zadanie 16.1. (1 pkt)

Uzupełnij schemat przeprowadzonego doświadczenia. Wpisz wzory użytych odczynników wybranych spośród:

  • NH3 (aq)
  • CO2 (g)
  • K (s)
  • HCl (aq)
Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za uzupełnienie schematu doświadczenia – poprawny wybór i wpisanie wzorów użytych odczynników.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

CO2 (g); HCl (aq); NH3 (aq)

Zadanie 16.2. (1 pkt)

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji otrzymywania tej soli, której wodny roztwór powstał w probówce I.

Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne napisanie w formie jonowej skróconej równania reakcji przy poprawnym wyborze i wpisaniu wzoru odczynnika (probówka I) w zadaniu 16.1.
0 p. – za błędne napisanie równania reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne) lub błędny wybór odczynnika w zadaniu 16.1. albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

OH + CO2 → HCO3 lub 2OH + CO2 → CO32− + H2O

Dodaj komentarz