Zadanie 14 | Maj 2019 | Biologia | Poziom rozszerzony (nowy)

Zadanie 14.

Na schemacie przedstawiono budowę cząsteczki przeciwciała – immunoglobuliny klasy IgG. Ta cząsteczka składa się z połączonych mostkami disiarczkowymi czterech łańcuchów polipeptydowych:

  1. dwóch takich samych łańcuchów ciężkich
  2. dwóch takich samych łańcuchów lekkich.

Część fragmentu Fab oznaczona na schemacie literą V charakteryzuje się wysoką zmiennością struktury – każdy rodzaj przeciwciała ma w tym obszarze inną strukturę przestrzenną, natomiast fragment Fc jest stały, czyli taki sam dla wszystkich przeciwciał w danej klasie.

Na podstawie: J. Gołąb, M. Jakóbisiak, W. Lasek, Immunologia, Warszawa 2002.

Zadanie 14.1. (0–1)

Na podstawie przedstawionych informacji i własnej wiedzy określ rolę fragmentu Fab i rolę fragmentu Fc tego przeciwciała. Wybierz odpowiedź spośród 1.–3. i wpisz w wyznaczone miejsce.

Fragment Fab (…)

Fragment Fc (…)

  1. wiąże się specyficznie z określonymi antygenami.
  2. łączy się z łańcuchami lekkimi innych przeciwciał.
  3. przyłącza się do receptorów w błonie komórkowej komórek efektorowych układu odpornościowego.
Odpowiedź

Wkrótce!

Zadanie 14.2. (0–1)

Podaj liczbę mostków disiarczkowych, które stabilizują 4-rzędową strukturę przedstawionej immunoglobuliny.

Odpowiedź

Wkrótce!

Zadanie 14.3. (0–1)

Zaznacz poprawne dokończenie zdania – wybierz odpowiedź spośród A–B oraz odpowiedź spośród 1.–4.

Przeciwciała są zawarte w

A.szczepionce,której podanie wywołuje odporność1.czynną naturalną.
2.czynną sztuczną.
B.surowicy odpornościowej,3.bierną naturalną.
4.bierną sztuczną.
Odpowiedź

Wkrótce!

Dodaj komentarz