Zadania 14, 15 | Maj 2019 | Chemia | Poziom rozszerzony (nowy)

Informacja do zadań 14.–15.

W czystej wodzie ustala się stan równowagi reakcji autoprotolizy, która zachodzi zgodnie z równaniem:

2H2O ⇄ H3O+ + OH

Tę reakcję opisuje stała równowagi nazywana iloczynem jonowym wody. Wyraża się ona równaniem:

Kw = [H3O+]·[OH]

Zadanie 14. (0–1)

Poniżej przedstawiono wartości iloczynu jonowego wody Kw w zakresie temperatury 0 ºC–100 ºC (pod ciśnieniem atmosferycznym).

Temperatura, ºC020406080100
Kw0,1⋅10−140,7⋅10−143,0⋅10−149,6⋅10−1425,1⋅10−14⋅10−14

Na podstawie: W. Ufnalski, Równowagi jonowe, Warszawa 2004.

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.

Reakcja autodysocjacji wody jest (egzoenergetyczna / endoenergetyczna). Wraz ze wzrostem temperatury pH czystej wody (maleje / rośnie / nie ulega zmianie).

Odpowiedź

Wkrótce!

Zadanie 15.

Zdolność autoprotolizy charakteryzuje nie tylko wodę, lecz także inne rozpuszczalniki, np.: ciekły amoniak (skroplony pod zwiększonym ciśnieniem), metanol i kwas mrówkowy.

Zadanie 15.1. (0–1)

Napisz trzy równania reakcji autoprotolizy: ciekłego amoniaku, metanolu i kwasu mrówkowego. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) organicznych produktów reakcji.

2NH3 ⇆ (…)

2CH3OH ⇆ (…)

2HCOOH ⇆ (…)

Odpowiedź

Wkrótce!

Zadanie 15.2. (0–1)

Wyjaśnij, dlaczego cząsteczki amoniaku, metanolu i kwasu mrówkowego mają zdolność odszczepiania i przyłączania protonu w procesie autoprotolizy. Odnieś się do budowy tych cząsteczek.

Cząsteczki wymienionych związków mają zdolność odszczepiania protonu, ponieważ (…)

Cząsteczki wymienionych związków mają zdolność przyłączania protonu, ponieważ (…)

Odpowiedź

Wkrótce!

Dodaj komentarz