Zadania 14, 15 | Maj 2019 | Chemia | Poziom rozszerzony (nowy)

Informacja do zadań 14.–15.

W czystej wodzie ustala się stan równowagi reakcji autoprotolizy, która zachodzi zgodnie z równaniem:

2H2O ⇄ H3O+ + OH

Tę reakcję opisuje stała równowagi nazywana iloczynem jonowym wody. Wyraża się ona równaniem:

Kw = [H3O+]·[OH]

Zadanie 14. (0–1)

Poniżej przedstawiono wartości iloczynu jonowego wody Kw w zakresie temperatury 0 ºC–100 ºC (pod ciśnieniem atmosferycznym).

Temperatura, ºC020406080100
Kw0,1⋅10−140,7⋅10−143,0⋅10−149,6⋅10−1425,1⋅10−14⋅10−14
Na podstawie: W. Ufnalski, Równowagi jonowe, Warszawa 2004.

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.

Reakcja autodysocjacji wody jest (egzoenergetyczna / endoenergetyczna). Wraz ze wzrostem temperatury pH czystej wody (maleje / rośnie / nie ulega zmianie).

Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne uzupełnienie obu zdań.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

endoenergetyczna; maleje

Zadanie 15.

Zdolność autoprotolizy charakteryzuje nie tylko wodę, lecz także inne rozpuszczalniki, np.: ciekły amoniak (skroplony pod zwiększonym ciśnieniem), metanol i kwas mrówkowy.

Zadanie 15.1. (0–1)

Napisz trzy równania reakcji autoprotolizy: ciekłego amoniaku, metanolu i kwasu mrówkowego. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) organicznych produktów reakcji.

2NH3 ⇆ (…)

2CH3OH ⇆ (…)

2HCOOH ⇆ (…)

Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne napisanie trzech równań reakcji – z zastosowaniem wzorów
półstrukturalnych (grupowych) produktów organicznych.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

2NH3 ⇄ NH4+ + NH2
2CH3OH ⇄ CH3O + CH3OH2+
2HCOOH ⇄ HC(OH)2+ + HCOO
lub 2HCOOH ⇄ HCO2H2+ + HCOO
lub 2HCOOH ⇄ HCOOH2+ + HCOO
Uwaga: Wzory CH4OH+ i H2COOH+ są błędne.

Zadanie 15.2. (0–1)

Wyjaśnij, dlaczego cząsteczki amoniaku, metanolu i kwasu mrówkowego mają zdolność odszczepiania i przyłączania protonu w procesie autoprotolizy. Odnieś się do budowy tych cząsteczek.

Cząsteczki wymienionych związków mają zdolność odszczepiania protonu, ponieważ (…)

Cząsteczki wymienionych związków mają zdolność przyłączania protonu, ponieważ (…)

Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne wyjaśnienie – podanie dwóch cech budowy cząsteczek wymienionych związków: 1) (w pierwszym akapicie) istnienie atomu wodoru połączonego z atomem o wysokiej elektroujemności lub występowanie polaryzacji wiązań i 2) (w drugim akapicie) istnienie (ujemnie naładowanego) atomu z wolną parą elektronową.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Cząsteczki wymienionych związków mają zdolność odszczepiania protonu, ponieważ istnieje w nich atom wodoru stanowiący biegun dodatni lub atom wodoru połączony z (silnie) elektroujemnym atomem.
Cząsteczki wymienionych związków mają zdolność przyłączania protonu, ponieważ istnieje w nich atom pierwiastka o dużej elektroujemności lub stanowiący biegun ujemny, który ma co najmniej jedną wolną parę elektronową.

Dodaj komentarz