Zadania 14, 15 | Maj 2018 | Biologia | Poziom rozszerzony (stary)

Informacja do zadań 14. i 15.

Na schematach przedstawiono układ krwionośny dżdżownicy (I) i układ krwionośny ryby (II).

Na podstawie: http://zoology2014rylee.weebly.com/annalida-earthworm.html; N.A. Campbell i inni, Biologia, Poznań 2012.

Zadanie 14. (2 pkt)

Uzupełnij tabelę, w której porównasz budowę obu układów przedstawionych na schematach – wpisz właściwe określenia wybrane spośród podanych w nawiasach.

Cecha układuUkład krwionośny dżdżownicyUkład krwionośny ryby
Typ układu
(zamknięty / otwarty)
Obecność wyodrębnionego serca (obecne / brak)
Liczba obiegów krwi (jeden / dwa)
Odpowiedź

Schemat punktowania

2 p. – za poprawne uzupełnienie trzech wierszy tabeli.
1 p. – za poprawne uzupełnienie dwóch wierszy tabeli.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Cecha układuUkład krwionośny dżdżownicyUkład krwionośny ryby
Typ układu
(zamknięty / otwarty)
zamkniętyzamknięty
Obecność wyodrębnionego serca (obecne / brak)brakobecne
Liczba obiegów krwi (jeden / dwa)jedenjeden

Zadanie 15. (2 pkt)

a) Podaj nazwy części serca ryby oznaczone na schemacie II literami A i B.

  1. (…)
  2. (…)
Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne rozpoznanie i podanie nazw wskazanych części serca.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

  1. komora,
  2. przedsionek.

b) Określ, jaką funkcję pełnią naczynia włosowate występujące w powłoce ciała dżdżownicy.

Odpowiedź

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne określenie funkcji naczyń włosowatych, uwzględniające wymianę gazową lub dostarczanie substancji odżywczych do powłok ciała.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

Naczynia włosowate w powłoce ciała dżdżownicy:

  • pobierają tlen dyfundujący z powietrza i oddają do otoczenia CO2.
  • uczestniczą w dostarczaniu substancji odżywczych do mięśni w powłokach ciała.
  • umożliwiają wymianę gazową.

Uwaga:
Uznaje się odpowiedzi odnoszące się tylko do pobierania tlenu lub tylko do oddawania CO2.

Dodaj komentarz